نمایشگاه ارومیه در تیرماه ۱۴۰۲

نمایشگاه ارومیه در تیرماه ۱۴۰۲

نمایشگاه ارومیه صنعت ساختمانی و تاسیسات کشور در تیرماه ۱۴۰۲

میزبان شما عزیزان در غرفه فن آوران تهویه پیام خواهیم بود.  حضور شما عزیزان در این رویدادر کنار بزرگان و سایر رقبا باعث افتخار ما خواهد بود.