EMHm4

 • EMHm4-2

  افقی طبقاتی تمام استیل

  تکفاز0.37 کیلو و تکفاز

 • EMHm4-3

  افقی طبقاتی تمام استیل

  تکفاز0.55 کیلو و تکفاز

 • EMHm4-4

  افقی طبقاتی تمام استیل

  تکفاز0.75 کیلو و تکفاز

 • EMHm4-5

  افقی طبقاتی تمام استیل

  تکفاز0.75 کیلو و تکفاز

 • EMHm4-6

  افقی طبقاتی تمام استیل

  تکفاز1.1 کیلو و تکفاز

مقایسه کالاها