پمپ های محیطی

 • AQm37 پمپ آب نیم اسب خانگی ورودی بغل

  Peripheral Pump

  پمپ محیطی AQm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب داشته باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی و دستگاه های تهویه مطبوع میباشد. تفاوات این پمپ ها نسبت به پمپ های apm خروجی از بغل می باشد.

 • پمپ محیطی خودمکش (APSM37)

  self-priming perpheral pump

  پمپ محیطی خودمکش APSm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی ، دستگاه های تهویه مطبوع ،تخلیه حوضچه های کوچک و بدون نیاز به هواگیری مجدد.

 • پمپ محیطی(APM37)

  (APM37) Peripheral Pump

  پمپ چرخ دنده ای APm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی ، دستگاه های تهویه مطبوع.

 • پمپ محیطی(XQM50)

  Peripheral Pump

  پمپ چرخ دنده ای XQm50 برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی ، دستگاه های تهویه مطبوع.

 • پمپ محیطی خودمکش (APSM75)

  self-priming perpheral pump

  پمپ چرخ دنده ای APSm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی ، دستگاه های تهویه مطبوع ،تخلیه حوضچه های کوچک و بدون نیاز به هواگیری مجدد.

 • پمپ محیطی(APM60)

  (APM60) Peripheral Pump

  پمپ چرخ دنده ای APm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی ، دستگاه های تهویه مطبوع.

مقایسه کالاها