پمپ های افقی طبقاتی سانتریفیوژ

 • ECH15-30-F

  افقی طبقاتی اقتصادی

  3کیلو وات

 • ECH15-40-F

  افقی طبقاتی اقتصادی

  4کیلو وات

 • ECH20-10-F

  افقی طبقاتی اقتصادی

  1.1کیلو وات

 • ECH20-20-F

  افقی طبقاتی اقتصادی

  2.2کیلو وات

 • ECH20-30-F

  افقی طبقاتی اقتصادی

  4کیلو وات

 • ECH20-40-F

  افقی طبقاتی اقتصادی

  4کیلو وات

مقایسه کالاها