بازدید مدیر ارشد بازاریابی و فروش پمپ های لیو، جناب آقای دمین به روایت تصویر

leo
leo
leo
leo